Strzelnica Słupskiego Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski”

ks-gryf-slupsk

Dostępna broń: pistolet, karabin sportowy
Ilość stanowisk: 2 osie strzeleckie
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca na­le­ży do Słup­skie­go Klu­bu Strze­lec­kie­go „GRYF SŁUPSKI”. W skład obiek­tu wcho­dzą dwie osie strze­lec­kie z wy­róż­nie­niem na 25 me­tro­wą – pi­sto­let, oraz 50 me­tro­wą – ka­ra­bin spor­to­wy. Ze strzel­ni­cy mo­że ko­rzy­stać mło­dzież i oso­by star­sze.

Kontakt
www: https://pl-pl.facebook.com/gryfslupski
Tel: (59) 842 67 69
E-mail: gryfslupski@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek 9:00-18:00
sobota 9:00-13:00

Adres
ul. Zamiejska 30
76-200, Słupsk
województwo Pomorskie