Strzelnica „Snajper”

snajper

Dostępna broń: rewolwer, pistolet, karabinek bocznego zapłonu, pistolet maszynowy, karabinek AKMS(Kałasznikow), strzelba gładkolufowa
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca spor­to­wa w Lu­brzy to obiekt ca­ło­rocz­ny kry­ty. Na te­re­nie strzel­ni­cy or­ga­ni­zo­wa­ne są strze­la­nia in­dy­wi­du­al­ne i gru­po­we dla wszyst­kich pod fa­cho­wą opie­ką in­struk­to­ra, szko­le­nia z za­kre­su prak­tycz­ne­go po­słu­gi­wa­nia się bro­nią i strze­la­nia bo­jo­we­go oraz im­pre­zy strze­lec­kie dla za­kła­dów pra­cy, oko­licz­no­ścio­we, in­te­gra­cyj­ne.

Kontakt
www: http://strzelnica.lubrza.pl
Tel: 660 494 636
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
Os. Zacisze 24
66-218, Lubrza
województwo Lubuskie