Strzelnica sportowa przy Muzeum Broni i Militariów

Dostępna broń: Glock 17. HK USP, Walther P99, P83, PM63 RAK, TT, HK 416, HK MP5, Kbk AK, Kbk AKMS
Ilość stanowisk: 4
Długość torów: 25 metrów

Opis
Strzel­ni­ca kry­ta po­ło­żo­na w cen­trum mia­sta usy­tu­owa­na w sta­rych mu­rach obron­nych Świd­ni­cy.  Obiekt po­sia­da 4 to­ry strze­lec­kie. Pro­wa­dzo­na jest przed wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną ka­drę, dzię­ki te­mu każ­da oso­ba nie po­sia­da­ją­ca do­świad­cze­nia oraz od­po­wied­nich upraw­nień mo­że ko­rzy­stać ze strzel­ni­cy i bro­ni po­zo­sta­ją­cej w jej dys­po­zy­cji.

Informacje kontaktowe
www: www.strzelam.pl
Tel: 509-378-444
E-mail: reinsch@op.pl
Godziny otwarcia:
Co­dzien­nie po wcze­śniej­szym kon­tak­cie te­le­fo­nicz­nym.

Adres
al.Niepodległości 21,
58-100 Świdnica
województwo Dolnośląskie