Strzelnica sportowa w Myślenicach

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 20
Długość torów: 50 m

Opis
Obiekt do dys­po­zy­cji każ­de­go klien­ta, oso­by nie­po­sia­da­ją­ce ze­zwo­le­nia na broń ko­rzy­sta­ją ze strzel­ni­cy pod opie­ką in­struk­to­ra. Do wy­bo­ru róż­ne­go ro­dza­ju broń: re­kre­acyj­na jak i wy­czy­no­wa. Moż­li­wość or­ga­ni­za­cji zgru­po­wań, tre­nin­gów, za­wo­dów, za­jęć dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych.

Kontakt
www: http://sport.myslenice.pl/zarabie/obiekty_strzelnica
Tel:  (12) 271 05 44 wew. 24
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Zdrojowa 9,
32-400, Myślenice
województwo Małopolskie