Strzelnica Sportowo-Bojowa „Komes”

Dostępna broń:  brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Ośro­dek Sz­ko­le­nia KOMES, po­sia­da je­dy­ną na Pod­be­ski­dziu strzel­ni­cę kry­tą, spor­to­wo bo­jo­wą oraz strzel­ni­cę pneu­ma­tycz­ną. Strzel­ni­ca zbu­do­wa­na zo­sta­ła zgod­nie z ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi i po­sia­da licz­ne ate­sty.

Kontakt
www: http://www.komes.com.pl
Tel: (33) 816 80 94
E-mail: biuro@komes.com.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Komorowicka 47
43-300, Bielsko-Biała
województwo Śląskie