Strzelnica – Strzelecki Ośrodek Szkoleniowy „10.9”

strzelecki-osrodek-szkoleniowy-10.9

Dostępna broń: broń długa, broń krótka, broń śrutowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strze­lec­ki Ośro­dek Sz­ko­le­nio­wy „10.9” jest nie­pu­blicz­ną pla­ców­ką oświa­to­wą za­re­je­stro­wa­ną w Sta­ro­stwie Po­wia­tu Lu­blin. Ofe­ru­je róż­ne ro­dza­je szko­leń strze­lec­kich ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem za­spo­ka­ja­nia po­trzeb in­nych pla­có­wek oświa­to­wych (li­cea, gim­na­zja) w za­kre­sie re­ali­za­cji pro­gra­mów na­ucza­nia Przy­spo­so­bie­nia Obron­ne­go i ście­żek mię­dzy­przed­mio­to­wych z Obro­ny Cy­wil­nej oraz za­jęć spe­cjal­nych z wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go. Za­ję­cia strze­lec­kie od­by­wa­ją się na obiek­tach speł­nia­ją­cych wszel­kie wy­mo­gi for­mal­ne pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry in­struk­to­rów po­sia­da­ją­cych do­dat­ko­wo upraw­nie­nia pe­da­go­gicz­ne.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.hg.pl/index2.html
Tel: 600 323 210
E-mail: strzelnica@lublin.cc
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Wiklinowa 4/20
20-541, Lublin
województwo Lubelskie