Strzelnica „Strzelka”

strzelka

Dostępna broń: AK47, Glock17, Glock19, Mossberg, MP, CZ-52, TT, Bajkał, P-99, P-64, PM-63, Makarow, Anschutz, ISCC, Margolin, SIG SAUER 226, Scorpion evo, Astra a 1000
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
No­wo­cze­sna strzel­ni­ca do­stęp­na dla każ­de­go kto chce po­strze­lać pod okiem wy­szko­lo­nych i pro­fe­sjo­nal­nych in­struk­to­rów. Obiekt do dys­po­zy­cji za­rów­no dla klien­ta in­dy­wi­du­al­ne­go, jak i grup zor­ga­ni­zo­wa­nych. W bu­dyn­ku znaj­du­je się sa­la kon­fe­ren­cyj­na, co umoż­li­wia zor­ga­ni­zo­wa­nie nie tyl­ko strze­la­nia ale tak­że róż­ne­go ro­dza­ju spo­tkań oraz kon­fe­ren­cji.

Kontakt
www: http://www.strzelka.pl
Tel: 502 523 887
E-mail: strzelnica.strzelka@interia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 9:00-20:00

Adres
ul. Zabajka 359
36-600, Głogów Małopolski
województwo Podkarpackie