Strzelnica „Tarcza 96”

tarcza96

Dostępna broń: broń krótka, broń pneumatyczna, broń maszynowa, strzelby gładkolufowe
Ilość stanowisk: 10
Długość torów: 25

Opis
Strzel­ni­ca „Tar­cza 96” to no­wo­cze­sny obiekt wy­po­sa­żo­ny w no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia ob­słu­gi po­la tar­czo­we­go. Moż­li­wość usta­wie­nia do­wol­ne­go po­la tar­czo­we­go (tar­cze kar­to­no­we, me­ta­lo­we fi­gu­ry i ma­kie­ty). Sy­ste­ma­ty­ka stop­nio­wa­nia trud­no­ści za­dań ognio­wych oraz wy­so­ki po­ziom umie­jęt­no­ści szko­lą­cych in­struk­to­rów gwa­ran­tu­je wy­so­ką ja­kość i atrak­cyj­ność prze­pro­wa­dza­nych za­jęć.

Kontakt
www: http://www.tarcza96.com
Tel: (61) 810 60 93
E-mail: biuro@tarcza96.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-15:00
wtorek-piątek 9:00-20:00
sobota 12:00-18:00

Adres
ul. Ceglana 8
60-001, Poznań
województwo Wielkopolskie