Strzelnica „Top Gun”

top-gun

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Sto­wa­rzy­sze­nie Strze­lec­ki Klub Spor­to­wy TOP GUN dys­po­nu­je bar­dzo no­wo­cze­sną strzel­ni­cą, w skład któ­rej wcho­dzą za­rów­no su­per­no­wo­cze­sne in­te­rak­tyw­ne tre­na­że­ry strze­lec­kie (ITS), jak i tra­dy­cyj­ne osie strze­lec­kie wy­po­sa­żo­ne w trans­por­te­ry tarcz. SKS TOP GUN po­ma­ga rów­nież swo­im człon­kom w przy­go­to­wa­niu do eg­za­mi­nu na pa­tent strze­lec­ki.

Kontakt
www: http://klubtopgun.pl
Tel: 607 602 685
E-mail: topgun@onet.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Brużyca 100/102
95-070, Aleksandrów Łódzki
województwo Łódzkie