Strzelnica UKS Kaliber

uks-kaliber

Dostępna broń: broń krótka i długa, broń sportowo-rekreacyjna, broń wyczynowa, broń palna małokalibrowa 5,6 mm (długa kbks, krótka kaliber 38 do 9,65 mm)
Ilość stanowisk: 10 osi
Długość torów: 50 m

Opis
W skład obiek­tu strzel­ni­cy spor­to­wej wcho­dzi ha­la z ru­cho­mą tar­czą, głów­na strzel­ni­ca na 20 sta­no­wisk do bro­ni pneu­ma­tycz­nej i osiem sta­no­wisk do strze­la­nia z bro­ni pal­nej, w tym du­że­go ka­li­bru z wy­łą­cze­niem strze­lań z ru­cho­mej cen­tral­ne­go. Klub za­pew­nia in­struk­to­ra, broń i amu­ni­cję.

Kontakt
www: http://ukskaliber.pl
Tel: (85) 874 98 16
E-mail: uks.kaliber@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-18:00

Adres
ul.Grunwaldzka 18
15-879, Białystok
województwo Podlaskie