Strzelnica „VIP”

vip

Dostępna broń: Glock 17, Glock 19, Walther P99, Rossi kal.38, Glock 35, CZ100, Smith&Wesson, Pistolet TT, Mossberg, Astra 75, Makarow, H&K USP, CZ 75 Kadet, Kalasznikow, Beretta Cougar, Beretta 92, Desert Eagle, PM Rak 1967
Ilość stanowisk: 6
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca VIP jest pro­fe­sjo­nal­nym obiek­tem kry­tym, na któ­rym moż­na pro­wa­dzić strze­la­nia przez ca­ły rok bez wzglę­du na po­go­dę na 6 sta­no­wi­skach strze­lec­kich wy­po­sa­żo­nych w au­to­ma­tycz­ne tar­czo cią­gi któ­re moż­na pro­gra­mo­wać na ce­le sta­tycz­ne, od­da­la­ją­ce się oraz przy­bli­ża­ją­ce. Na każ­dym sta­no­wi­sku znaj­du­ją się 32 ca­lo­we mo­ni­to­ry umoż­li­wia­ją­ce do­kład­ne śle­dze­nie tra­fień.

Kontakt
www: http://www.strzelnicavip.pl
Tel: 501 923 333
E-mail: strzelnicavip@wp.pl
Godziny otwarcia:
7 dni w tygodniu

Adres
ul. Marii Grzegorzewskiej 3
10-048, Olsztyn
województwo Warmińsko-Mazurskie