Strzelnica w Borze Polskiego Związku Łowieckiego

strzelnica-w-borze

Dostępna broń: broń myśliwska, broń sportowa
Ilość stanowisk: oś pistoletowa, oś myśliwska + 5 stanowisk
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca w Bo­rze Pol­skie­go Związ­ku Ło­wiec­kie­go jest wie­lo­funk­cyj­nym ośrod­kiem umoż­li­wia­ją­cym or­ga­ni­zo­wa­nie róż­ne­go ro­dza­ju szko­leń, kon­fe­ren­cji, spo­tkań bi­zne­so­wych, spo­tkań in­te­gra­cyj­nych, ju­bi­le­uszy, spe­cja­li­stycz­nych szko­leń i za­wo­dów strze­lec­kich z bro­ni my­śliw­skiej i spor­to­wej jak rów­nież ognisk i pik­ni­ków.

Kontakt
www: http://hunter.npl.pl/index.php?id=strzelnicawborze
Tel: (17) 853 35 46, (17) 852 33 60
E-mail: reshunter@interia.pl, zo.rzeszow@pzlow.pl
Godziny otwarcia:
wtorek, piątek 10:00 – 18:00
środa, czwartek 12:00 – 19:00
sobota, niedziela 8:00 – 18:00

Adres
ul. Ks. J. Jałowego 25
35-010, Rzeszów
województwo Podkarpackie