Strzelnica w Bronówku

strzelnica w bronowku

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 6 stanowisk myśliwskich + oś sportowa
Długość torów: 100 m

Opis
Strze­l­ni­­ca w Bro­­nó­w­ku sta­­no­­wi wła­­sność Ko­­ła Ło­­wie­c­kie­­go „Knie­­ja” w Wa­ł­brzy­­chu. Strze­l­ni­­ca po­­sia­­da na­­stę­­pu­­ją­­ce sta­­no­­wiska: do ko­n­ku­­re­n­cji my­­śli­w­skiej „Ro­­ga­­cz”, do ko­n­ku­­re­n­cji my­­śli­w­skiej „Dzi­­k” lub spo­r­to­­wej – ka­­ra­­bin spo­r­to­­wy, do ko­n­ku­­re­n­cji my­­śli­w­skiej „Za­­ją­­c”, Ske­­et (krąg my­­śli­w­ski), Trap (oś my­­śli­w­ska), Prze­­lo­­ty (ba­­żant) oraz oś 25 me­­trów do ko­n­ku­­re­n­cji pi­­sto­­let spo­r­to­­wy.

Kontakt
www: http://knieja.dsw.pl/strzelnica
Tel:  604 919 469, 722 100 186
E-mail: piter1957@o2.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
Bronów
58-170, Bronówek
województwo Dolnośląskie