Strzelnica w Gdańskim Centrum Strzeleckim

gdanskie-centrum-strzeleckie

Dostępna broń: pistolety i rewolwery
Ilość stanowisk: 11
Długość torów: 60 – 100 m

Opis
Gdań­skie­go Cen­trum Strze­lec­kie zaj­mu­je się pro­pa­go­wa­niem spor­tów strze­lec­kich, a tak­że strze­la­niem my­śliw­skim oraz or­ga­ni­zo­wa­niem im­prez my­śliw­skich. Jest to miej­sce któ­re da­je moż­li­wość na­uki strze­la­nia, przystrze­la­nia bro­ni, do­sko­na­le­nia tech­ni­ki strze­la­nia lub upra­wia­nia sze­ro­kiej ga­my spor­tów strze­lec­kich i strze­lec­twa my­śliw­skie­go. Cen­trum dys­po­nu­je jed­nym z naj­lep­szych ca­ło­ścio­wych kom­plek­sów strzel­nic w kra­ju, na, któ­ry skła­da­ją się strzel­nice do rzut­ków, strzel­nice my­śliw­skie do wszel­kie­go ro­dza­ju strze­la­nia my­śliw­skie­go, strzel­nice kry­te, spe­cja­li­stycz­ne to­ry strze­lec­kie do strze­la­nia bo­jo­we­go i do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go.

Dostępna broń
Glock, Beretta, CZ75 Sha­dow, Ham­merli, AKMS, PM 15 22, MP 15 223, AKMS Hun­ter, Moss­berg, Wal­ter P99, Pisto­let P-83, Szwaj­car, Pisto­let TT, Tan­fo­glio, Mar­go­lin

Kontakt
www: http://www.gcs-strzelanie.com
Tel: 502 545 767
E-mail: biuro@gcs-strzelanie.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-14:00

Adres
ul. Jaśkowa Dolina 114
80-286 , Gdańsk
województwo Pomorskie