Strzelnica w Górze Kalwarii k/Warszawy

Dostępna broń: broń krótka, broń długa
Ilość stanowisk: 9 osi strzeleckich
Długość torów: 300 m
Ilość stanowisk: 5 osi strzeleckich
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca w Gó­rze Kal­wa­rii to naj­więk­szy te­go ty­pu obiekt, o cha­rak­te­rze spor­to­wo-my­śliw­sko-bo­jo­wym w po­wie­cie war­szaw­skim. Za­da­nia re­ali­zo­wa­ne na strzel­ni­cy to na­uka strze­la­nia, do­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści strze­lec­kich z roż­nych ro­dza­jów bro­ni (w tym pal­nej i pneu­ma­tycz­nej), podno­sze­nie kul­tu­ry strze­lec­kiej oraz współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go po­przez or­ga­ni­zo­wa­nie za­wo­dów oraz spa­rin­gów strze­lec­kich, spraw­dza­nie, te­sto­wa­nie oraz przy­strze­li­wa­nie bro­ni.

Kontakt
www: http://www.strzelnicagora.pl
Tel: 501 276 927, 570 840 332
E-mail: strzelnicagora@poczta.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Strzelecka
05-530, Góra Kalwaria
województwo Mazowieckie