Strzelnica w Sosnowcu

strzelnica w sosnowcu
Dostępna broń: Glock 17, Walther P99, CZA 75/85, Bul M-5, CZ 100, CZ 97b, Heckler&Koch P30, Glock 17 + zabudowa „Hera”, Jerycho 941F, Sig Sauer P226, Sig Sauer P228, Para-Ordnance, Rossi .357, Heckler&Koch USP Expert, XDm, CZ 122, CZ Kadet, Margolin, Marlin, walther P22, Rewolwer Taurus 6′, Rewolwer Taurus 2′
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Na te­re­nie strzel­ni­cy or­ga­ni­zo­wa­ne są im­pre­zy oko­licz­no­ścio­we, wie­czo­ry ka­wa­ler­skie / pa­nień­skie, strze­la­nia spor­to­we, strze­la­nia bo­jo­we, strze­la­nia re­kre­acyj­ne, kur­sy na li­cen­cję pra­cow­ni­ka ochro­ny, za­ję­cia teo­re­tycz­ne i strze­lec­kie przy­go­to­wu­ją­ce do eg­za­mi­nu na li­cen­cję pra­cow­ni­ka ochro­ny fi­zycz­nej.

Kontakt
www: http://www.strzelnica.net.pl
Tel: 601 507 107, 607 820 802, 781 495 887
E-mail: strzelnica@o2.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 16:00
sobota-niedziela dla umówionych w tygodniu rezerwacji

Adres
ul. Braci Mieroszewskich 126 B
41-219, Sosnowiec
województwo Śląskie