Strzelnica w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

strzelnica drzonkow

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Ze strzel­ni­cy WOSiR ko­rzy­sta­ją za­rów­no spor­tow­cy wy­czy­no­wi jak rów­nież klien­ci in­dy­wi­du­al­ni. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa go­ści moż­li­we jest in­dy­wi­du­al­ne i gru­po­we strze­la­nie z ka­ra­bi­nów pneu­ma­tycz­nych oraz in­dy­wi­du­al­ne – na ży­cze­nie klien­ta – z pi­sto­le­tu pneu­ma­tycz­ne­go.

Kontakt
www: http://drzonkow.pl/PL/587/Strzelectwo
Tel: (68) 321 43 12/77
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
sobota-niedziela: nieczynne (możliwość wejścia na strzelnicę na specjalne życzenie klienta)

Adres
ul. Olimpijska 20
66-004, Racula
województwo Lubuskie