Strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” Jonkowo

10-jonkowo

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 6 osi strzeleckich
Długość torów: 100 m

Opis
Strzel­ni­ca War­miń­skie­go Klu­bu Strze­lec­kie­go „10” po­wsta­ła na te­re­nie sta­rej wy­eks­plo­ato­wa­nej żwi­row­ni w Mąt­kach na te­re­nie Gmi­ny Jon­ko­wo. Obec­nie osie strze­lec­kie osła­nia­ją z trzech stron po­nad 20-me­tro­we wa­ły. Na każ­dej z osi strze­lec­kich wy­zna­czo­ny jest 25 me­tro­wy ob­szar (od ku­lo­ch­wy­tu głów­ne­go osi) prze­zna­czo­ny do strze­lań dy­na­micz­nych.

Kontakt
www: http://www.wks10.jonkowo.ehost.pl/
Tel: 602 383 099
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Klonowa 2
11-042, Jonkowo
województwo Warmińsko-Mazurskie