Strzelnica we Wrocławiu

Dostępna broń: broń krótka i długa bocznego oraz centralnego zapłonu
Ilość stanowisk: 8 osi strzeleckich
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca po­ło­żo­na jest na te­re­nie Sta­dio­nu Olim­pij­skie­go we Wro­cła­wiu. Or­ga­ni­zo­wa­ne są na niej tre­nin­gi, za­wo­dy, kur­sy strze­lec­kie oraz spo­tka­nia i im­pre­zy in­te­gra­cyj­ne.

Kontakt
www: http://www.cerber.com.pl/strzelectwo/strzelnice/Wroclaw/index.html
Tel: 601 892 810, (71) 347 32 22
E-mail: jan_kolakowski@o2.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612, Wrocław
województwo Dolnośląskie