Strzelnica WKS FLOTA

logo-wksflota

Dostępna broń: pistolety, karabiny, karabiny sportowe
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 10 m, 50 m

Opis
Strzel­nica WKS FLOTA
 składa się z pię­ciu osi strze­lec­kich prze­zna­czo­nych do strze­lań pisto­letowych i kara­binowych. Obiekt jest pełno wymia­rowy do upra­wia­nia kon­ku­ren­cji olim­pij­skich w dys­cy­pli­nach kara­binu, są to kon­ku­ren­cje kara­bin dowolny, kara­bin spor­towy i kara­bin pneu­ma­tyczny strze­lany przez kobiety i męż­czyzn oraz kon­ku­ren­cje pisto­letowe takie jak pisto­let dowolny, pisto­let spor­towy, pisto­let szyb­ko­strzelny oraz pisto­let pneu­ma­tyczny.

Strze­la­nia kara­binowe głów­nie odby­wają się na osi 50 m prze­zna­czo­nej do kon­ku­ren­cji kulo­wych gdzie można posta­wić 5 zawod­ni­ków jed­no­cze­śnie ponadto jest jesz­cze druga oś tej samej dłu­gość i pojem­no­ści. Strze­la­nia pneu­ma­tyczne odby­wają się na osi 10 m o pojem­no­ści 10 sta­no­wisk gdzie rów­nież strze­lają strzelcy pisto­letowi.

Strze­la­nia pisto­letowe odby­wają się na dwóch osiach kulo­wych dłu­go­ści 25 m i pojem­no­ści 10 sta­no­wisk. Są to osie naj­czę­ściej eks­plo­ato­wane z powodu więk­szego zain­te­re­so­wa­nia pisto­letem niż kara­bi­nem. Do opi­sy­wa­nych strze­lań pisto­letowych należy dodać jesz­cze strze­la­nia na osi pneu­ma­tycznej która do nauki strze­la­nia jest osią naj­istot­niej­szą ponie­waż tam uczy się przy­szłego strzelca pod­sta­wo­wych zacho­wań zwią­za­nych z obcho­dze­niem się z bro­nią oraz postaw strze­lec­kich.

Na wyżej opi­sy­wa­nym obiek­cie znaj­duje się dobrze wypo­sa­żony oraz zabez­pie­czony Maga­zyn Broni w któ­rym to prze­cho­wuję się broń strze­lecką oraz amu­ni­cję. Maga­zyn jest wypo­sa­żony w elek­tro­niczny dozór pod posta­cią uzbro­jo­nej jed­nostki jaką jest Aka­de­mia Mary­narki Wojen­nej. Na sta­nie Maga­zynu Broni znaj­duje się wiele jed­no­stek broni prze­zna­czo­nych głów­nie do szko­le­nia mło­dych adep­tów strze­lec­twa spor­to­wego. Należy wymie­nić takie jed­nostki broni dłu­giej jak kara­binki CZ. Brno z wymien­nymi maga­zyn­kami, KK 150, SM 2, Ural oraz Anschutz. Z zakresu broni krót­kiej to naj­bar­dziej odpo­wied­nią bro­nią do szko­le­nia są pisto­lety MCM Mar­go­lin, Wal­ther, Ham­merli wszystko w kal. 22 l. r.

Z broni dużego kali­bru to naj­lep­sze będą PM 98 M Glau­be­ryt, Glock 17 i 19, P 83, Cz. 75, Cz. 82, Cz. 100, poza tym strzelby gład­ko­lu­fowe typu Bock oraz Pomp Action.

Wyżej opi­sany obiekt jest obiek­tem z dużymi tra­dy­cjami strze­lec­kimi które to się­gają lat 70 i 80 ubie­głego wieku głow­nie za sprawą strzel­ców rangi olim­pij­skiej. Aktu­al­nie w skład kadry szko­le­nio­wej wcho­dzą tre­ne­rzy Kadry Naro­do­wej Pol­skiego Związku Strze­lec­twa Spor­to­wego, nato­miast co do zawod­ni­ków to aktu­al­nie są to naj­lepsi strzelcy pisto­letowi w Pol­sce z uwagi na ilość zdo­by­tych medali na Mistrzo­stwach Pol­ski.

Dostępna broń
Broń bojowa: CZ. 75 P 07, CZ. 100, CZ. 82, Glock 17 GEN. 4, P 83, TT 7,62 x 25, PM 98 M Glau­be­ryt, Shot­gun Moss­berg, Impe­ra­tor, rewol­wer ZKR 551, kal. 38 spe­cial
Broń 22 l.r.: pistolety MCM Margolin, D.E.S. 69, pistolet Hammerli 215
Karabinki: CZ Brno, SM 2, KK 150, Ural

Informacje kontaktowe
Www: strzelnica.wksflota.pl
E-mail: avengeraksu-74@tlen.pl
Tel: 694-675-101
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 16.30–20.30
Czwartek 16.30–20.30
Sobota 11.00–14.00

Adres
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
województwo Pomorskie