Strzelnica Ząbkowice

strzelnica zabkowice

Dostępna broń: Glock 17, Steiczkin, Colt Python, HK USP, Sig Sauer, P226, CZ52, Margolin .22LR, Walther PPK, P08 Parabellum, M4, AKN, AK-GN, SKS, Mosin 91/30, DP28, SWT, PM84P, PM63
Ilość stanowisk: 10
Długość torów: 50 m

Opis
W obiek­cie strzel­ni­cy or­ga­ni­zo­wa­ne są szko­le­nia strze­lec­kie dla firm i osób in­dy­wi­du­al­nych, im­pre­zy in­te­gra­cyj­ne dla firm, im­pre­zy otwar­te – pik­ni­ki strze­lec­kie. Ist­nie­je moż­li­wość wy­naj­mu strzel­ni­cy na im­pre­zy oko­licz­no­ścio­we (imie­ni­ny, rocz­ni­ce, roz­wo­dy…) a tak­że dla służb i firm po­sia­da­ją­cych wła­snych in­struk­to­rów.

Kontakt
www: http://strzelnica-zabkowice.pl
Tel: 601 419 767, 697 313 254
E-mail: biuro@strzelnica-zabkowice.pl
Godziny otwarcia:
Strzelnica otwarta tylko po uprzednim umówieniu się z klientem.

Adres
ul. Kusocińskiego 2
57-200, Ząbkowice Śląskie
województwo Dolnośląskie