Strzelnica ZKS Warszawa

zks-warszawa

Dostępna broń: broń krótka pneumatyczna oraz bocznego i centralnego zapłonu, broń długa pneumatyczna i bocznego zapłonu (kalibry 4,5 mm, 5,6 mm, 9 mm oraz 0.38 special)
Ilość stanowisk: 3 osie podwójne + strzelnica do broni pneumatycznej + 32 stanowiska(strzelnica sportowa)
Długość torów: 50 m

Opis
Za szla­ba­nem ogra­ni­cza­ją­cym wjazd na te­re­ny strzel­nic, po le­wej stro­nie, znaj­du­ją się trzy po­dwój­ne osie strze­lań na 25 m, w tym dwie w mu­ro­wa­nym pa­wi­lo­nie – z czę­ścio­wo ogrze­wa­ny­mi sta­no­wiskami i oświe­tlo­ny­mi tar­cza­mi. Dwie po­zo­sta­łe osie 25 m znaj­du­ją się pod sze­ro­ką, osło­nię­tą ze wszyst­kich stron wia­tą (20 sta­no­wisk strze­lec­kich). Za­raz za wej­ściem, po pra­wej stro­nie, znaj­du­je się nie­wiel­ka ka­wia­ren­ka i strzel­nica do strze­lań z bro­ni pneu­ma­tycz­nej na 10 m. Da­lej znaj­du­je się strzel­nica spor­to­wa 50 me­tro­wa z 32 sta­no­wiskami do strze­lań z bro­ni krót­kiej i dłu­giej. Mo­gą być tu za­in­sta­lo­wa­ne au­to­ma­ty do zmia­ny tarcz.

Kontakt
www: http://www.zks.waw.pl
Tel: (22) 834 41 08, 691 34 41 08
E-mail: biuro@zks.waw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek – niedziela 9:00-19.00

Adres
ul. Marymoncka 42
01-977, Warszawa
województwo Mazowieckie