Zarząd Okręgowy w Chełmie Polskiego Związku Łowieckiego – Strzelnica „Kumowa Dolina”

strzelnica-kumowa-dolinaInformacje podstawowe
Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: oś myśliwska + 6 stanowisk
Długość torów: 100 m

Opis
Strzel­ni­ca my­śliw­ska po­ło­żo­na jest w środ­ku kom­plek­su le­śne­go o na­zwie „Ku­mo­wa Do­li­na”. Na strzel­ni­cy znaj­du­je się 6 kom­plet­nych sta­no­wisk strze­lec­kich: ro­gacz i lis, dzik, za­jąc, prze­lo­ty, krąg my­śliw­ski, oś my­śliw­ska po­zwa­la­ją­cych na roz­gry­wa­nie peł­ne­go wie­lo­bo­ju my­śliw­skie­go.

Kontakt
www: http://www.pzlchelm.pl
Tel: 606 923 213, (82) 542 15 84
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
W okresie od 1 marca – do 31 marca 2012 r.
sobota 10:00-16:00
W okresie od 1 kwietnia – do 28 października 2012 r.
czwartek, piątek 12:00–18:00
sobota, niedziela 10:00-16:00

Adres
Kumowa Dolina, Chełm
województwo Lubelskie